کارشناسی سورنتو

کارشناسی سورنتو با استفاده از دستگاه تست رنگ دیجیتالی ودیاگ تخصصی سورنتو تشخیص رنگ بادستگاه تست رنگ دیجیتال بادقت میکرو ،دیاگ تخصصی وتست سلامت فنی، تست آپشن و کارکردواقعی کیلومتر

 • کارشناسی کیاسورنتودرمحل

  • کارشناسی کیاسورنتو
 • کارشناسی رنگ سورنتو

  • کارشناسی رنگ سورنتو کارشناسی رنگ سورنتو کارشناسی رنگ سورنتو کارشناسی رنگ سورنتو
 • تست کارشناسی سورنتو

  • تست کارشناسی سورنتو کارشناسی رنگ سورنتو . کارشناس رنگ سورنتو . کارشناس سورنتو . دیاگ سورنتو . تست سورنتو
 • کارشناسی کیاسورنتو

  • تعیین رنگ شدگی و یا تعویض قسمتهای مختلف بدنه خودروتوسط کارشناس رنگ خودروودستگاه تست دیجیتالی
  • تست سلامت فنی موتور.گیربکس. جلوبندی توسط کارشناس سلامت خودرو
  • تست دیاگ
  • تست آپشنال خودرو وبررسی اصلی بودن آپشنال خودرو
  • تست خودرو های صفر کیلومتر وارداتی
  • تعیین کارکرد واقعی خودرو وصحت کیلومتر خودرو
  • قیمت گذاری ومشاوره خرید
 • کارشناسی خودرو
 • کارشناسی رنگ خودرو
 • کارشناسی ماشین