کارشناسی هایما

تشخیص رنگ بادستگاه تست رنگ دیجیتال بادقت میکرو ،دیاگ تخصصی وتست سلامت فنی، تست آپشن و کارکردواقعی کیلومتر

  • کارشناسی خودرو
  • کارشناسی رنگ خودرو
  • کارشناسی ماشین