۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

کارشناسی ام جی

کارشناسی ام‌جی۵۵۰

کارشناسی ام‌جی۵۵۰

کارشناسی ام‌جی۵۵۰

کارشناسی ام‌جی۵۵۰ کارشناسی ام‌جی۵۵۰

تاریخ بازدید ۱۳۹۷/۰۹/۱۰اعتباربازدید۷۲ساعت پس از بازدید میباشد.

 رنگ خودروبادستگاه تست رنگ دیجیتالی انجام ونتیجه به شرح زیر میباشد :

بدنه خودرودر ناحیه گلگیر عقب چپ دارای رنگ شدگی میباشد .درناحیه گلگیر عقب راست خوردگی دارد. درب عقب راست خوردگی دارد .

کارشناسی ام‌جی۵۵۰

کارشناسی ام‌جی۵۵۰

تست دیاگ نرمال.

سرویسهای مورد نیاز :

سرویس دنده استارت

سرویس روغن گیربکس و تایمر وفیلتر

بازدید جلوبندی وسیستم تعلیق

تون آپ( دریچه گاز ،انژکنور ،فیلتر بنزین)

بازدید سیستم هیدرولیک فرمان

 

بازه قیمت در تاریخ فوق حدود ۱۱۰ تا ۱۱۳ میلیون تومان میباشد