کارشناسی بنزC

کارشناسی بنزE300

کارشناسی بنزE300

گزارش کارشناسی بنزE300 سفید مدل ۲۰۱۳، تاریخ بازدید ۹۶/۴/۱،اعتبار گزارش بازدید ۴۸ ساعت میباشد.

تست بدنه خودرو بنزE300 با استفاده از دستگاه تست رنگ دیجیتالی انجام شد وخودرو فاقد رنگ شدگی میباشد.

سپر جلو رنگ شده میباشد.

سپر عقب رنگ شده میباشد.

درب عقب راست دارای صافکاری میباشد، درب عقب راست لیسه گیری دارد، هلالی گلگیر عقب راست لیسه گیری دارد.IMG_20170621_231936_20170623141247814

کارشناسی بنزE300

تست دیاگ موتور نرمال.

تست دیاگ گیربکس نرمال.

تست دیاگ سیستم کامپیوتری و برقی سالم.

تست رانندگی نرمال،

سیستم تعلیق نیاز به بازدید دارد.

سیستم سوخت رسانی نیاز به بازدید دارد.

سرویس گیربکس انجام شود.