۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

کارشناسی بنزC

کارشناسی بنزE350 کروک

کارشناسی بنزE350کروک

گزارش کارشناسی بنزE350کروک، تاریخ بازدید۹۶/۴/۲,اعتبار بازدید ۴۸ ساعت

بنزE350 مشکی مدل ۲۰۱۳ کارکرد۵۶ هزار سقف کروک.

تست دیجیتال بنزE350 بااستفاده از دستگاه تست رنگ دیجیتالی انجام گردید وبدنه خودرو فاقد هرگونه رنگ شدگی میباشد.

سپر عقب رنگ شده میباشد.IMG_20170621_231936

کارشناسی بنزE350 کروک  (فنی)

تست دیاگ موتور نرمال.

تست دیاگ گیربکس نرمال.

تست دیاگ آپشن نرمال

عملکرد سقف وباز وبست نرمال.

سیستم سوخت رسانی، پمپ سوخت و فیلتر بنزین نیاز به بازدید وبررسی دارد.

سیستم تعلیق نیاز به بازدید دارد.

سیستم تون آپ، شمع، انژکتور، جرمگیری موتور وروغن گیربکس انجام شود.

نظریه نهایی: خودرو تایید

کارشناسی بنزE350کروک