BMWکارشناسی ب ام و

کارشناسی ب ام و۵۲۳

کارشناسی ب ام و۵۲۳

تست وکارشناسی ب ام و۵۲۳ مدل۲۰۱۱رنگ سفیدشاسی۰۱۹۱۸

تاریخ بازدید۱۳۹۶/۸/۱۴ اعتباربازدید ۷۲ ساعت پس ازبازدید میباشد.

کارشناسی ب ام و۵۲۳

کارشناسی ب ام و۵۲۳

تست رنگ بادستگاه تست رنگ دیجیتال انجام و نتیجه به شرح زیر میباشد :

درب موتور دارای ضربه میباشد که ترمیم و لیسه گیری شده است ،پیچهای کاپوت بازو بست و گوشه درب موتور قلم گیری دارد و درز کاپوت با گلگیر متوازن نمیباشد.

درب عقب چپ لیسه گیری دارد.گلگیر عقب راست در دوناحیه دارای صافکاری و ترمیم میباشد .

رکاب خودرو رنگ شده میباشد .

سپرها تعویضی و رنگ شده میباشد .

تست دیاگ دارای ۴۰ مورد خطا میباشد .

سرویس مورد نیاز :

بازدید و رفع عیوب سیستم  جلوبندی و جعبه فرمان

سرویس روغن موتور و فیلتر هوا و فیلترروغن و قبل از سرویس روغن حتما جرمگیری شود .

سرویس کامل گیربکس (روغن ،توربین ،ساعت )

سرویس شمع ۲۰۱۸۱۱۰۵_۱۱۴۹۱۷

کارشناسی ب ام و۵۲۳ کارشناسی ب ام و۵۲۳