کارشناسی راو۴

کارشناسی تویوتاراوفورrav4

کارشناسی تویوتاراوفورrav4  کارشناسی تویوتاراوفورrav4

تست کارشناسی خودرو تویوتاراوفور رنگ سفید صدفی مدل سال۲۰۱۷ کد۲۵۸۶

تاریخ بازدید ۱۳۹۷/۰۸/۲۳اعتبار بازدید ۷۲ ساعت پس از بازدید میباشد.

تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست رنگ دیجیتالی انجام ونتیجه به شرح زیر میباشد:

خودرو کاملا بدون رنگ و تصادف میباشد .

کارشناسی تویوتاراوفورrav4

کارشناسی تویوتاراوفورrav4

نتیجه تست دیاگ ۱ :

آیتمهای موتوری کامل سالم‌

کیلومتر ok

کارشناسی تویوتاراوفورrav4

کارشناسی تویوتاراوفورrav4

نتیجه تست دیاگ ۲: 

موتور :سالم

گیربکس :سالم

سیستم ترمز : سالم

سیستم برق و ایرکاندیشن : سالم

آپشنال خودرو: سالم

کارشناسی تویوتاراوفورrav4

کارشناسی تویوتاراوفورrav4

 

 

کارشناسی تویوتاراوفورrav4

کارشناسی تویوتاراوفورrav4