کارشناسی خودروکارشناسی لندکروز

کارشناسی لندکروزر

کارشناسی لندکروزر۲۰۱۸۰۸۱۹_۱۱۱۳۰۵

کارشناسی رنگ وفنی خودرولندکروزر مدل۲۰۰۶ موتورv8 رنگ بژ

تاریخ بازدید۹۷/۵/۲۸اعتباربازدید۷۲ ساعت بعدازبازدیدمیباشد.

تست رنگ با دستگاه تست رنگ دیجیتالی انجام و خودرو فاقدرنگ شدگی میباشد .سقف و ستون وشاسی ها سالم میباشد.۲۰۱۸۰۸۱۹_۱۱۱۲۲۸

سپرهای خودرو رنگ شده میباشد.تاریخ تایرهای خودرو۲۰۱۵میباشد.

تست تنظیم ارتفاع :نرمال

تست گیربکس و کمک گیربکس:نرمال

تست دیاگ موتور :نرمال

کارکرد خودرودرزمان بازدید۱۴۰ هزارکیلومتر رویت شد .

درتست دیاگ اولیه ۳ مورد خطا وجود داشت که پس از پاک شدن و تست رانندگی‌ کست دیاگ ثانویه انجام و تمامی موارد خطا برطرف گردید بود.تست دیاگ ثانویه

سرویسهای موردنیاز:

تعویض تسمه دینام

سرویس کامل گیربکس (روغن ،فیلتر ،تایمر) و دیفرانسیل

بازدید و سرویس سیتم تعلیق وجلوبندی

سرویس لنت های ترمز

تعویض تمامی سیالات خودرو( روغن هیدرولیک، روغن ترمز ، آب رادیاتور وسیتم آبرسانی)

کارشناسی لندکروزر