کارشناسی رنو

کارشناسی رنولاگونا

کارشناسی رنولاگونا

بازدید خودرو رنولاگونا مدل سال۲۰۱۲رنگ نقره ای شاسی۲۳۲۳

بدنه خودرو رنو لاگونا با دستگاه تست رنگ دیجیتالی و توسط کارشناس رنگ خودرو بازدید شد و خودرو فاقد رنگ شدگی میباشد.

تست درایو خودرو نرمال و سیستم تعلیق نیاز به سرویس دارد.۲۰۱۷۰۸۰۵_۱۱۳۹۵۴

تست دیاگ خودرو رنولاگونا انجام گردید و خودرو در بخش موتور ،swich level girox ،سیستم صوتی دارای خطای عملکرد میباشد.

۲۰۱۷۰۸۰۵_۱۱۴۰۱۸

کارشناسی رنولاگونا