کارشناسی ولوو

کارشناسی ولووxc90

کارشناسی ولووxc90

کارشناسی ولووxc90 سفید مدل سال۲۰۱۶رده آپشنی momentoشرکتی

بدنه خودرو ولووxc90بادستگاه تست رنگ دیجیتال به صورت نقطه به نقطه بررسی گردید وخودرو فاقد هرگونه رنگ شدگی و تصادف و تعویضی میباشد.

سپر جلو خودرو ,نیمه چپ دارای رنگ شدگی میباشد.۲۰۱۷۰۷۲۰_۱۴۳۷۵۰

تست فنی خودرو ولووxc90 انجام گردید وخودرو کاملا ساده و فاقد هرگونه خطا میباشد.

تست کیلومتر ولووxc90انجام گردید وخودرو دارای ۲۳هزار کیلومتر میباشد وخودرو فاقد مغایرت کیلومتر است.۲۰۱۷۰۷۲۰_۱۴۳۸۲۴

تست درایو انجام گردید و تست نرمال میباشد.

کارشناسی ولووxc90