Volvo

کارشناسی ولووxc90

کارشناسی ولووxc90

بازدید وتست رنگ وکارشناسی سلامت فنی خودرو ولووxc90

مدل سال ۲۰۱۷ رده inscription

Polstar+ kit

رنگ سفید، صفر کیلومتر

خودرو ولووxc90 کارتکس وفاقد پلاک،  تست دیجیتال بدنه انجام شد و خودرو فاقد مشکل بدنه میباشد.

خودرو ولووxc90 از نظر آپشن تست و فاقد مشکل میباشد.

کارشناسی ولووxc90DSC_2802

تست دیاگ  خودرو ولووxc90 انجام نشد.

درتست درایو که توسط مالک خودرو.انجام گرفت. خودرو ولووxc90 خودرو دارای تقه های شدید درقسمت گیربکس میباشد. DSC_2801

پس از بررسی و به گفته فروشنده خودرومشخص گردید اطلاعات ecu گیربکس به دلایل نامشخص، دچار مشکل شده و احتیاج به بروزرسانی دارد.واعلام گردید که در خودرو ولوو دیگری با کیت R disine در هفته گذشته این مشکل وجود داشته وبا برنامه ریزی گیربکس مشکل حل شده است.

کارشناسی ولووxc90

کارشناسی ولوو  ، کارشناسی رنگ ولووxc90 . کارشناسی فنی ولووxc90 , تست دیاگ ولووxc90 , کارشناسی تخصصی ولووxc90, کارشناسی خودرو