کارشناسی آزرا

گزارش کارشناسی آزرا

گزارش کارشناسی آزرا

تاریخ بازدید ۹۷/۲/۱۳

اعتبار بازدید ۴۸ ساعت بعد هز بازدید میباشد.۲۰۱۹۰۵۰۳_۱۳۲۰۰۳

نتیجه تست دیاگ :

موتور : خطا ۴ مورد

گیربکس :خطای مشترک با موتور ۴ مورد

سیستم چرخها : خطا ۲ مورد

سیستم ترمز و abs : خطا ۲ مورد

سیستم سوخت رسانی: خطا۲ مورد۲۰۱۹۰۵۰۳_۱۳۲۰۳۸

نتایج تست مکانیکال: 

ایراد برق پشت آمپر و پنل

مصرف سوخت بالا

سنسور فشار ریل سوخت

سنسور سلونوئید

سنسور HO2

سنسور اکسیژن

سنسور سرعت چرخ  جلو راست

G سنسور

روغن ریزی جعبه فرمان

لرزش خوردو در حالت درجا

دریچه گاز

 

سیستم برق: خطا ۲ مورد