کارشناسی اپتیماکارشناسی خودرو

گزارش کارشناسی اپتیما۲۰۱۶

گزارش کارشناسی اپتیما۲۰۱۶

گزارش کارشناسی اپتیما۲۰۱۶

گزارش کارشناسی اپتیما۲۰۱۶

تاریخ بازدید۹۷/۱۲/۱۸و اعتبار بازدید دو روز میباشد.

کارشناسی کیااپتیما سفیدصدفیمدل سال۲۰۱۶

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.

تست رنگ بااستفاده از دستگاه دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:

خودرو فاقد رنگ شدگی میباشد .

سپر عقب خودرو رنگ شده میباشد.

گزارش کارشناسی اپتیما۲۰۱۶

گزارش کارشناسی اپتیما۲۰۱۶

نتیجه تست دیاگ:

موتور: سالم

گیربکس: سالم

ایربگ : سالم

کارشناسی اپتیما۲۰۱۶

کارشناسی اپتیما۲۰۱۶

آپشنال: سالم

سیستم برق: خطا

کارشناسی اپتیما۲۰۱۶

کارشناسی اپتیما۲۰۱۶