کارشناسی اپتیماکارشناسی خودرو

گزارش کارشناسی اپتیما

گزارش کارشناسی اپتیما

اپتیما ۲۰۱۲ رنگ مشکی

اعتبار بازدید فقط۴۸ ساعت پس از بازدید.زمان بازدید ۹۶/۷/۲۹

گلگیر جلو راست تعویض.درب جلو راست صافکاری.گلگیرفقب راست صافکاری.گلگیر عقب چپ صافکاری .درب جلو چپ صافکاری.سپرجلو رنگ شدگی دارد.

سنسورسرعت چرخ جلو راست معیوب

سنسورسرعت چرخ جلو چپ معیوب

سرویس کامل گیربکس

تون آپ

عملکرد سقف با مشکل و دارای عیب مکانیکال

جرمگیری موتور

جلوبندی نیاز به بازدید دارد.

تسمه دینام

دسته موتور