BMWکارشناسی ب ام وکارشناسی خودرو

گزارش کارشناسی ب ام و۳۳۵i

گزارش کارشناسی ب ام 

تاریخ بازدید  واعتباربازدید۷۲ ساعت پس از بازدید میباشد.

تست بدنه خودروبا استفاده ازدستگاه تست رنگ دیجیتالی انجام و نتیجه به شرح زیر میباشد:

تست دیاگ انجام گردید و نتیجه تست به شرح زیر میباشد:

 

گزارش کارشناسی ب ام و۳۳۵i