کارشناسی ب ام و

گزارش کارشناسی ب ام و

گزارش کارشناسی ب ام و

کارشناسی ب ام و

کارشناسی ب ام و

تاریخ بازدید ۹۷/۱۱/۳۰ اعتبار بازدیددو روز میباشد.

خودرو ب ام و ۳۱۶(E36)رنگ سفید

تست رنگ و بازدید بدنه با استفاده از دستگاه تست رنگ دیجیتال انجام و نتیجه به شرح زیر میباشد:

درب موتور رنگ

کارشناسی ب ام و

کارشناسی ب ام و

گلگیر جلو راست تعویضی و داخل گلگیر در قسمت ناودانی پیچها رنگ شدگی دارد .

کارشناسی ب ام و

کارشناسی ب ام و

کارشناسی ب ام و

کارشناسی ب ام و

گوشه سینی جلو بین سرکمک و سرستون رنگ شده و دارای بتونه میباشد.

درناحیه پشت چراغ جلو راست ترک خوردگی موم و اثر ضربه مشهود است.

کارشناسی ب ام و

کارشناسی ب ام و

درب صندوق عقب در ناحیه داخل رنگ شده میباشی . پیچهای صندوق رنگ شده میباشد . کف صندوق عقب رنگ شده میباشد

کارشناسی ب ام و

کارشناسی ب ام و

درب عقب چپ رنگ شده میباشد .

اثر ضربه درقسمت عقب

زیر درب جلو چپ گوشه پایین رنگ و شره رنگ و قسمتی از زیر گلگیر جلو چپ رنگ دارد.

منبع اگزوز تعویض شده ولی اثر پوسیدگی در بست منبع اگزوز مشهود است.

کارشناسی ب ام و

کارشناسی ب ام و

واشر درب صندوق تعویض شده است .واشر کارتل تعویض شده است .

تسمه ها فرسوده میباشد.

کارشناسی ب ام و

کارشناسی ب ام و

دیسک جلو چپ خط عمیق دارد .دیسک جلو راست خط خفیف دارد .لنتها نرمال

نشتی اتصالات هیدرولیک مشهود است .

پوسیدگی قاب زیر باتری و قسمتی از لبه شاسی در اثر اسید باتری مشهود است.

 

 

گزارش کارشناسی ب ام و گزارش کارشناسی ب ام و گزارش کارشناسی ب ام و گزارش کارشناسی ب ام و  گزارش کارشناسی ب ام و