کارشناسی پرادو

گزارش کارشناسی تویوتاپرادوآنرود

 گزارش کارشناسی تویوتاپرادوآنرود

گزارش کارشناسی تویوتاپرادوآنرود مدل ۲۰۱۲ کد پیگیری۹۲۰۷۸۹

تاریخ بازدید ۹۸/۰۷/۳۰و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.

گزارش کارشناسی پرادو

گزارش کارشناسی پرادو

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.

تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:
خودرو فاقد رنگ شدگی میباشد .

سپرجلو رنگ شده میباشد.

سپرعقب رنگ شده میباشد.

قاب زاپاس بندرنگ شده میباشد.

ستونها و شاسی ها سالم.

نتیجه تست دیاگ :

 دارای خطای دائم و موقت

کارکرد کیلومتر در زمان بازددید ۷۹ هزار کیلومتر میباشد.

گزارش کارشناسی پرادو

گزارش کارشناسی پرادو

سرویسهای مورد نیاز:

 تون آپ

بازدید جلوبندی و سیستم تعلیق

رفع خطا وسرویس سیستم ترمز

گزارش کارشناسی پرادو

گزارش کارشناسی پرادو