۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶
کارشناسی خودرو ماتریس خودرو

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

کارشناسی تویوتاکمری

گزارش کارشناسی تویوتاکمری

گزارش کارشناسی تویوتاکمری

گزارش کارشناسی تویوتاکمری

گزارش کارشناسی تویوتاکمری

تاریخ بازدید۹۷/۱۲/۰۱ و اعتبار بازدید دو روز میباشد.

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،آینه های بیرونی،قطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.

نتیجه تست رنگ: 

خودرو فاقد رنگ شدگی میباشد .سپرها رنگ شده میباشد . گلگیر جلو چپ دارای صافکاری بیرنگ و سرگلگیر آبرنگ میباشد.

گزارش کارشناسی تویوتاکمری

گزارش کارشناسی تویوتاکمری

 نتیجه تست دیاگ:

موتور: نرمال

گیربکس: نرمال

گزارش کارشناسی تویوتاکمری

گزارش کارشناسی تویوتاکمری

سیستم ایرکاندیشن: نرمال

آپشنال: نرمال

نتیجه تست رانندگی: نرمال

 

گزارش کارشناسی تویوتاکمری

گزارش کارشناسی تویوتاکمری

 

گزارش کارشناسی تویوتاکمری گزارش کارشناسی تویوتاکمری ##کارشناسی تویوتاکمری  #کارشناسی تویوتاکمری  #کارشناسی تویوتاکمری  #کارشناسی تویوتاکمری