۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶
کارشناسی خودرو ماتریس خودرو

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

کارشناسی سراتو

گزارش کارشناسی سراتو سایپا

گزارش کارشناسی سراتو سایپا

گزارش کارشناسی سراتو سایپا ساده مدل ۱۳۹۵رنگ سفید شاسی کد پیگیری۸۱۲۱۹۹

تاریخ بازدید ۹۹/۱۲/۱۸و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.ودرصورت بروز خسارت ۲۰درصد خسارت پرداخت میگردد.

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.


تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:

ستونها و شاسی ها و سقف خودرو سالم.

سرگلگیر جلو چپ رنگ شدگی داردگزارش کارشناسی سراتو سایپا

Screenshot 20210315 113106 WhatsApp « کارشناسی خودرو « گزارش کارشناسی سراتو سایپا

نتیجه تست دیاگ :

خطای سیستم نداردسرویسهای مورد نیاز

میزان فرمان

سرویس روغن موتور،فیلترهوا،فیلترروغن

تعویض فیلترکابین

فیلتربنزین

بازدید جلوبندی وسیستم تعلیق