کارشناسی سراتو

گزارش کارشناسی سراتو سایپا

گزارش کارشناسی سراتو سایپا

گزارش کارشناسی سراتو سایپا ساده مدل ۱۳۹۵رنگ سفید شاسی کد پیگیری۸۱۲۱۹۹

تاریخ بازدید ۹۹/۱۲/۱۸و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.ودرصورت بروز خسارت ۲۰درصد خسارت پرداخت میگردد.

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.


تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:

ستونها و شاسی ها و سقف خودرو سالم.

سرگلگیر جلو چپ رنگ شدگی داردگزارش کارشناسی سراتو سایپا

نتیجه تست دیاگ :

خطای سیستم نداردسرویسهای مورد نیاز

میزان فرمان

سرویس روغن موتور،فیلترهوا،فیلترروغن

تعویض فیلترکابین

فیلتربنزین

بازدید جلوبندی وسیستم تعلیق