۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶
کارشناسی خودرو ماتریس خودرو

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

کارشناسی بنزکارشناسی خودرو

گزارش کارشناسی مرسدس بنزc200

گزارش کارشناسی مرسدس بنزc200

کارشناسی بنز

کارشناسی بنز

گزارش کارشناسی مرسدس بنزc200 مدل ۲۰۰۸ کد پیگیری۵۰۰۱۸۹

تاریخ بازدید ۹۸/۱۰/۵و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.

تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:

کارشناسی بنز

کارشناسی بنز

گزارش کارشناسی مرسدس بنزc200

گزارش کارشناسی مرسدس بنزc200


درب جلوراست رنگ شده میباشد .

درب صندوق عقب رنگ شدگی دارد.

گلگیرعقب چپ رنگ شدگی دارد .

گلگیرجلوچپ رنگ شدگی دارد

سپرها رنگ شده میباشد.

ستونها و شاسی ها سالم.

 ۲۰۱۹۰۹۳۰_۲۰۰۲۳۷

نتیجه تست دیاگ :

خطای سیستم can

سرویسهای مورد نیاز:

تون آپ

استهلاکی

رفع خطاهای تست دیاگ

رفع خطای سیستم can

بازدید دیسکهای ترمز چرخهای جلو

بازدید جعبه فرمان