کارشناسی بنزکارشناسی خودرو

گزارش کارشناسی مرسدس بنزc200

گزارش کارشناسی مرسدس بنزc200

کارشناسی بنز

کارشناسی بنز

گزارش کارشناسی مرسدس بنزc200 مدل ۲۰۰۸ کد پیگیری۵۰۰۱۸۹

تاریخ بازدید ۹۸/۱۰/۵و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.

تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:

کارشناسی بنز

کارشناسی بنز

گزارش کارشناسی مرسدس بنزc200

گزارش کارشناسی مرسدس بنزc200


درب جلوراست رنگ شده میباشد .

درب صندوق عقب رنگ شدگی دارد.

گلگیرعقب چپ رنگ شدگی دارد .

گلگیرجلوچپ رنگ شدگی دارد

سپرها رنگ شده میباشد.

ستونها و شاسی ها سالم.

 ۲۰۱۹۰۹۳۰_۲۰۰۲۳۷

نتیجه تست دیاگ :

خطای سیستم can

سرویسهای مورد نیاز:

تون آپ

استهلاکی

رفع خطاهای تست دیاگ

رفع خطای سیستم can

بازدید دیسکهای ترمز چرخهای جلو

بازدید جعبه فرمان