۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶
کارشناسی خودرو ماتریس خودرو

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

کارشناسی مزدا۳نیو

گزارش کارشناسی مزدا۳سفید

گزارش کارشناسی مزدا۳سفید کدپیگیری۸۰۵۰۹۹

تاریخ بازدید ۹۹/۵/۸و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.

تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:

 خودروفاقدرنگ شدگی میباشد‌

شاسی ها سالمنتیجه تست دیاگ :

خطای سیستم ترمز

موتور : نرمال

گیربکس : نرمال

تست آپشن: نرمال

تست رانندگی:نرمال

ایرکاندیشن: نرمال

گزارش کارشناسی مزدا۳سفید

گزارش کارشناسی مزدا۳سفید

 

 

سرویسهای مورد نیاز : 

سرویس دوره ای طبق دفترچه