۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

کارشناسی پرادو

گزارش کارشناسی پرادوtx

گزارش کارشناسی پرادوtx گزارش کارشناسی پرادوtx

گزارش کارشناسی پرادوtx

گزارش کارشناسی پرادوtx

تاریخ بازدید ۱۳۹۷/۰۸/۲۴اعتباربازدید۷۲ساعت پس از بازدید میباشد.قطعات استوک تعویضی شامل بازدید نمیباشد.

تست رنگ خودروبادستگاه تست رنگ دیجیتالی انجام ونتیجه به شرح زیر میباشد :

خودرو فاقد رنگ شدگی و تصادف میباشد .

گزارش کارشناسی پرادوtx

گزارش کارشناسی پرادوtx

گزارش کارشناسی پرادوtx

گزارش کارشناسی پرادوtx

نتیجه تست دیاگ ومکانیکال:

تست موتور: سالم

تست گیربکس : سالم

سیستم برق: سالم

سیستم ترمز: سالم

سیستم ایرکاندیشن: سالم‌

ایربگ ها:سالم

آپشنال خودرو : سالم

 

گزارش کارشناسی پرادوtx

گزارش کارشناسی پرادوtx

گزارش کارشناسی پرادوtx