کارشناسی اپتیما

گزارش کارشناسی کیااپتیما۲۰۱۳

گزارش کارشناسی کیااپتیما۲۰۱۳

گزارش کارشناسی کیااپتیما مدل ۲۰۱۳کد پیگیری۸۱۷۰۸۹

تاریخ بازدید ۹۸/۰۷/۱۸و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.

تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:


خودرو فاقد رنگ شدگی میباشد .

سپرجلو رنگ شده میباشد.

ستونها و شاسی ها سالم.

 
نتیجه تست دیاگ :

بدون خطا

سرویسهای مورد نیاز:

بازدید دوره ای