کارشناسی کیا

گزارش کارشناسی کیاسورنتو

گزارش کارشناسس کیاسورنتو۲۰۱۷ سفید شاسی۸۴۴۵٫

خودرو فول آپشن Gdline.

عملکرد آپشنال سالم.

خودرو فاقد رنگ شدگی وتصادف.

کارکرد خودرو درپنل ۴۰۰۰ کیلومتر است ولی پس از تست دیاگ مشخص گردید خودرو  ۱۸۸۵۰ کیلومتر کارکرد باحدود۶۳۵  ساعت کارکرد میباشد.